Umowa najmu mieszkania – wzór

Poniżej wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Akurat od jutra będę po raz pierwszy raz w życiu najemcą mieszkania we Wrocławiu i sam skorzystam z tej umowy. Podpisuję taką umowę tylko na 1 miesiąc, czyli do czasu aż nasze mieszkanie będzie już gotowe do zamieszkania.

Wzór umowy pochodzi zaufanego źródła, mam go od właściciela mieszkania, którego będę Najemcą od jutra, a zajmuje się on na co dzień pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, sam także inwestuje w nieruchomości.

Zobacz wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego –>>

UMOWA NAJMU

zawarta w dniu 22.07.2012 we Wrocławiu pomiędzy:

…………………………………………………………. zamieszkałą/ym …………………………………, PESEL …………………………. legitymującą/ym się ………………… nr ……………………….

zwanym w dalszej części Umowy Wynajmującym.

a

…………………………………………………………. zamieszkałą/ym …………………………………, PESEL …………………………. legitymującą/ym się ………………… nr ……………………….

zwanym w dalszej części Umowy Najemcą.

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Przedmiotem najmu jest lokal mieszkalny nr ….. w budynku przy ul. ………………….  we Wrocławiu, składający się z trzech pokoi, kuchni z aneksem jadalnym, łazienki, WC, garderoby i przedpokoju. Do lokalu przynależą także 2 ogrody o powierzchni około 30m2 każdy.
 2. Na mocy niniejszej umowy Wynajmujący oddaje Najemcy przedmiot najmu do używania, a Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu miesięczny czynsz w wysokości 3500 zł  (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
 3. Wynajmujący oświadcza, że przysługuje mu wyłączne prawo do dysponowania lokalem.

§ 2

Strony ustalają, że lokal będący przedmiotem najmu jest przeznaczony do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Najemcy. Najemca może zamieszkać w lokalu bez konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac związanych z doprowadzeniem go do stanu zgodnego z umówionym użytkiem.

§ 3

 1. Wynajmujący i Najemca sporządzają protokół, w którym określają stan techniczny i stopień zużycia znajdujących się w nim instalacji, urządzeń i sprzętów stanowiących własność Wynajmujących. Protokół ten stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy.
 2. Protokół,  o którym mowa w ust. 1 określa stan techniczny lokalu w chwili przekazania go Najemcy, co wyłącza uprawnienia Najemcy z tytułu wad lokalu, jeżeli żądanie Najemcy dotyczy jakiejkolwiek wymienionej w protokole właściwości lokalu.

Prawa i obowiązki Najemcy

§ 4

Najemca, mając na względzie, ze lokal mieszkalny znajduje się w bloku, zobowiązany jest przestrzegać ustalonego porządku domowego, w szczególności: nie utrudniać innym lokatorom przez swoje zachowanie możliwości korzystania z pozostałych lokali, nie niszczyć urządzeń służących do wspólnego użytku i dbać o otoczenie, w którym mieszka.

§ 5

Najemca nie ma prawa podnajmować lokalu ani jego części osobom trzecim.

§ 6

 1. Najemca nie na prawa bez zgody Wynajmującego zmieniać przeznaczenia przedmiotu najmu ani dokonywać nim jakichkolwiek zmian, adaptacji, lub przeróbek budowlanych, podnajmować go lub oddawać do nieodpłatnego korzystania w całości lub części.
 2. Najemca nie będzie umieszczał ani tolerował umieszczenia czy też przechowywania na zewnątrz lokalu lub w miejscu widocznym z zewnątrz żadnego znaku, stałej dekoracji, ani też nie będzie malował bądź dekorował żadnej części zewnętrznej lokalu bez uprzedniego uzyskania zgody Wynajmujących na takie działania.
 3. Zgodę, o której mowa w ust. 1 i 2, Najemca powinien uzyskać na piśmie.
 4. Jeżeli Najemca dokonał ulepszenia wymagającego zgody Wynajmującego, lecz zgody na nie nie uzyskał, a Wynajmujący który nie chce zatrzymać dokonanych ulepszeń zażądał, aby Najemca je usunął, Najemca jest obowiązany do podjęcia działań zmierzających do przywrócenia lokalu do stanu poprzedniego, z uwzględnieniem stopnia zużycia poszczególnych instalacji, urządzeń istniejących w lokalu itp. Jeżeli ulepszenie jest tego rodzaju, że przywrócenie lokalu do stanu poprzedniego jest niemożliwe bądź naruszałoby w istotny sposób substancję lokalu, Najemca pozostawi ulepszenia w lokalu Wynajmującego, lecz Wynajmujący nie jest zobowiązany do zapłacenia wynagrodzenia Najemcy.

§ 7

Najemca zobowiązuje się wykonywać na swój koszt drobne naprawy i remonty, w szczególności takie jak:

–     drobne naprawy podłóg, drzwi i okien,

–     malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych,

–     drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody,

–     bieżące konserwacje sprzętu gospodarstwa domowego pozostawionego w wynajmowanym lokalu, jak i jego naprawy będące skutkiem użytkowania.

§ 8

 1. Jeżeli w trakcie trwania niniejszej Umowy wystąpi konieczność dokonania napraw obciążających Wynajmującego, Najemca powiadomi o tym niezwłocznie Wynajmujących telefonicznie pod nr ………………..
 2. W przypadku zwłoki Wynajmującego polegającej na niedotrzymaniu terminu o którym mowa w
  § 11 lub powstania potrzeby natychmiastowego wykonania naprawy, Najemca ma prawo, po wcześniejszym poinformowaniu o tym Wynajmującego, do wykonania niezbędnych napraw we własnym zakresie i obciążenia Wynajmującego kosztami naprawy, zgodnie z rachunkami przedstawionymi mu przez wykonawców.

§ 9

Po zakończeniu obowiązywania niniejszej Umowy Najemca powinien oddać lokal w stanie umożliwiającym  zamieszkiwanie w nim, tj. ewentualne zużycie lokalu czy jego wyposażenia dopuszczalne jest jedynie w zakresie wynikającym z normalnego korzystania. Oznacza to, że Najemca powinien własnymi środkami  doprowadzić lokal do stanu, w którym można w nim zamieszkać i korzystać z wszelkich znajdujących się w nim urządzeń. W tym celu zobowiązany jest:

–     dokonać niezbędnych napraw sprzętu lub wymiany elementów zużytych (w gniazdkach elektrycznych, włącznikach światła, lampach, żyrandolach itp.);

–     zmienić tapety, jeżeli są zabrudzone, porysowane, uszkodzone itp.;

–     wymienić wykładziny;

–     usunąć wszelkie elementy dekoracyjne umieszczone przez Najemcę na meblach, sprzęcie czy poszczególnych elementach lokalu, przywracając je w ten sposób do stanu, w którym znajdowały się w dniu wydania Najemcy.

§ 10

Najemca jest zobowiązany zapewnić Wynajmującemu prawo do wejścia do lokalu w celu przeprowadzenia kontroli technicznej i stanu lokalu w terminie wcześniej uzgodnionym przez Strony, przynajmniej raz w miesiącu.

Prawa i obowiązki Wynajmujących

§ 11

Wynajmującego obciążają remonty i naprawy lokalu, z naprawami głównymi infrastruktury technicznej włącznie, z wyłączeniem remontów i napraw wymienionych w § 6 oraz innych, wynikających z użytkowania przedmiotowego lokalu przez Najemcę w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub w przypadku zużycia przedmiotowego lokalu w stopniu przekraczającym normalne zużycie.

 § 12

W przypadku zawiadomienia, o którym mowa w § 7 ust.1, Wynajmujący zobowiązany jest do dokonania niezbędnych napraw w terminie dziesięciu dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, chyba że z charakteru napraw wynika, że wymagany jest dłuższy termin na ich wykonanie.

Rozliczenia finansowe

§ 13

Najemca ma obowiązek płacić czynsz, o którym mowa w § 1 ust.2 z góry, gotówką w dniu podpisania umowy.

§ 14

Najemca zobowiązuje się opłacać rachunki z tytułu usług świadczonych przez przedsiębiorców dostarczających do lokalu prąd. Opłaty te uiszcza według kwot na rachunkach przedstawionych przez Wynajmującego gotówką.

Najemca zobowiązuje się opłacać czynsz ustalony przez Zarządcę dla ww. nieruchomości gotówką.

 § 15

Najemca zobowiązuje się opłacać koszty związane z wykorzystywaniem przez Najemcę sieci internet oraz telewizji kablowej. Należne z tego tytułu kwoty Najemca będzie uiszczał na ww. konto Wynajmującego.

Obowiązywanie umowy

 § 16

 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 1 miesiąca, od 22 lipca 2012 r do 22 sierpnia 2012 r z możliwością przedłużenia.
 2. Jeżeli mimo upływu okresu, na który Strony zawarły umowę najmu, Najemca – za zgodą Wynajmującego – nadal używa lokalu, stanu tego nie poczytuje się za przedłużenie najmu na czas nieokreślony.
 3. Wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy nie później niż na 7 naprzód w następujących przypadkach:

a)     jeżeli Najemca pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali,

b)    jeżeli Najemca jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za 1 pełny okres płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia najmu i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności,

c)     jeżeli Najemca wynajął, podnajął albo oddała do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej zgody Wynajmującego.

Postanowienia końcowe

 § 17

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 § 18

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 § 19

Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy strony poddają pod rozpoznanie sądowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Wynajmującego.

 

WYNAJMUJĄCY                                                                                    NAJEMCA

 

Do umowy należy także dołączyć protokół w którym wymieniamy co jest w mieszkaniu i w jakim stanie, i piszemy w nim wszytko na co mamy ochotę.

Ja radzę zrobić zdjęcia (lub filmik) przy oddawaniu (przejmowaniu) mieszkania, i do umowy dodać zapis „Zdjęcia mieszkania zrobione dnia ………, przechowywane są u Najemcy i Wynajmującego lub (i) pod adresem http://…………………………….

Oczywiście te zdjęcia są po to gdyby któraś ze stron po zakończeniu umowy miała odmienne zdanie co do jego stanu i wyposażenia z dnia podpisania umowy.

Tutaj możesz zobaczyć inny (krótszy) >> wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego

No to tyle 🙂

 

Pozdrowionka

Damian Żukiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.